16 October 2023

Gaelic Language Plan 2023-28 published

Aberdeenshire's Gaelic Language Plan 2023-28 has recently been agreed. Our plan reflects our local community needs and has been developed using feedback from our residents.
Our plan aligns with the National Gaelic plan the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 which:

Our plan can be found here: https://www.aberdeenshire.gov.uk/council-and-democracy/equalities/about-equalities/ in English and in Gaelic.

Chaidh Plana Gàidhlig Siorrachd Obar Dheathain 2023-28 aontachadh o chionn ghoirid. Tha am Plana againn a’ nochdadh feumalachdan ar coimhearsnachd ionadail agus chaidh a leasachadh a’ cleachdadh fios air ais bhon luchd-còmhnaidh againn.

Tha am Plana againn a’ co-thaobhadh ri Plana Nàiseanta na Gàidhlig, Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 a tha:

Gheibh am plana againn an seo: https://www.aberdeenshire.gov.uk/council-and-democracy/equalities/about-equalities/ ann am Beurla agus sa Ghàidhlig.